پنج شاخص مذهب بر حق تشیع / قسمت اول – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی پیرامون پنج شاخص مذهب بر حق تشیع / قسمت اول – در حسینیه حضرت آیت الله سید تقی قمی / محرم ۱۴۳۸ مطابق ۱۳۹۶