پنج شاخص مذهب بر حق تشیع / قسمت دوم – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی پیرامون پنج شاخص مذهب بر حق تشیع / قسمت دوم – در حسینیه حضرت آیت الله سید تقی قمی ره