حفظ شعائر – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی پیرامون حفظ شعائر در مدرس حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) در ماه محرم ۱۴۳۹ ق مطابق ۱۳۹۶