معنی مودت در مکتب اهل بیت علیهم السلام – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی معنی مودت در مکتب اهل بیت علیهم السلام – در ذوالقعده ۱۴۳۸ مطابق مرداد ۱۳۹۶ در مشهد مقدس