دلیل موسوعه رجالی آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) از زیر چاپ خارج شد

11

قابل توجه کلیه کسانی که دوره رجالی آیة الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره) را دارند:
جزوه دلیل کتب رجالی جهت بهره بردن از دو دوره رجالی استاد الفقهاء میرزا جواد تبریزی(ره) از چاپ خارج شد.

دلیل موسوعه رجالی:

۱- ترتیب روایات کتب اربعه
۲- طبقات