تصاوير موکب آیت الله میرزا جواد تبریزی در مسیر پیاده روی اربعین حسینی ۹۴ (شماره ۲)

موکب آیت الله میرزا جواد تبریزی در مسیر پیاده روی اربعین حسینی ۹۴

*****************