چرا بعد از خلافت امیر المومنین (ع) فدک باز گردانیده نشد.. – جعفر تبریزی