کسانی که مسئول هستند باید کاری کنند که این لباس حرمتش حفظ شود، از پدرم سوال کردم که پدر شما تاجر بود و خانواده مذهبی ای نداشتید چه شد که طلبه شدید؟ ایشان فرمود: «صورت نورانی طلاب تبریز من را …
+ ادامه مطلب