آخوند قائل است که قصد قربة در متعلق دخل ندارددر …واجبی منتهی در مقام امتثال عقل حاکم است که تکلیف را بخوبی انجام بده که ساقط بشود حتماً اگر از خارج فهمیدیم که واجب توصلی است عقل حاکم است به …
+ ادامه مطلب