دروس خارج اصول / درس ۲۰: توضيح كلام مرحوم آخوند ـ كلام مرحوم كمپانى

درس ۲۰: توضيح كلام مرحوم آخوند ـ كلام مرحوم كمپانى حاصل مسلك صاحب كفاية اين است كه براى اخبار سه قسم متصور است ۱ـ جمله خبريه بعينها در مقام انشاء هم استعمال مى شود در هئيت و مادة مثل هم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۱: ردّ كلام مرحوم كمپانى ـ كلام آقاى خوئى در خبر

درس ۲۱: ردّ كلام مرحوم كمپانى ـ كلام آقاى خوئى در خبر عرض مى كنيم كلام ايشان صحيح نيست. چون كلام ما در فرق بين خبر و انشاء است. ما دنبال محقّق خبريّة و انشائية مى گرديم و آيا بعد …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۲: ردّ كلام آقاى خوئى ـ مدلول جمله خبريه عند الاستاد

درس ۲۲: ردّ كلام آقاى خوئى ـ مدلول جمله خبريه عند الاستاد عرض مى كنم ثبوت خارجى شيى اى شيي، احدى نمى تواند بگويد كه اين، مستعمل فيه جمله خبريه است چون اگر ما اين را ملتزم شويم بايد ملتزم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۳: كلام آقاى خوئى در انشاء و ردّ كلام ايشان

درس ۲۳: كلام آقاى خوئى در انشاء و ردّ كلام ايشان امّا راجع به انشاء. بعد از اينكه من بيع را انشاء كردم تارةً شارع آن را معناء را امضاء نمى كند. من نمى توانم آن ملكية را ايجاد كنم. …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۴: فرق خبر و انشاء نزدما ـ كلام مرحوم آخوند در وضع …

درس ۲۴: فرق خبر و انشاء نزدما ـ كلام مرحوم آخوند در وضع مبهات (اسم اشاره، موصولات و…) اشكال كمپانى بر مرحوم آخوند ملحّض ما ذكرنا در فرق اخبار و انشاء اين شد، هرگاه متكلم ابراز كند صورة حصول شيى …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۵ اشكال دوم بر كلام مرحوم آخوند ـ حقيقت موضوع له مبهمات

درس ۲۵ اشكال دوم بر كلام مرحوم آخوند ـ حقيقت موضوع له مبهمات مراد از اشارة اين است كه التفات طرف را نقل بدهيم به شيى اى، من كه مى گويم اين ديوار، نفس شما را متوجه اين كردم. اين …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۶: صحة استعمال لفظ فيما يناسب ما وضع له هل ….

درس ۲۶: صحة استعمال لفظ فيما يناسب ما وضع له هل هى بالوضع او بالطبع؟ صاحب كفايه متعرّض مى شود كه آيا صحت استعمال لفظ در معنى المجازى بالوضع است (اعم از وضع نوعى و شخصى) يا بالطبع است و …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۷: استعمال لفظ فى نوعه و صنفه و مثله و شخصه …

درس ۲۷: استعمال لفظ فى نوعه و صنفه و مثله و شخصه ـ اشكال صاحب فصول ـ جواب آخوند ـ كلام كمپانى و نائينى در توجيه كلام آخوند مرحوم آخوند متعرّض استعمال لفظ فى اللفظ مى شوند مى فرمايد تارةً …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۸: جواب ثانى مرحوم آخوند به صاحب فصول. و ردّ …

درس ۲۸: جواب ثانى مرحوم آخوند به صاحب فصول. و ردّ استاد كلام مرحوم آخوند را جواب ثانى مرحوم آخوند اين است: در ما نحن فيه اجزاء قضيه معقوله سه تاست. قضيه ملفوظة است كه سه جزء ندارد. صاحب فصول …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲۹: ملاك استعمال اللفظ فى اللفظ

درس ۲۹: ملاك استعمال اللفظ فى اللفظ عرض كرديم دو مورد را مرحوم آخوند و مرحوم كمپانى از مصاديق استعمال لفظ فى الفظ گرفته اند. مورد اوّل در جائى است كه لفظى گفته شود و اراده مثل او شود مثل …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۰: آيا اراده معنى در معانى الفاظ اخذ شده؟

درس ۳۰: آيا اراده معنى در معانى الفاظ اخذ شده؟ مرحوم آخوند متعرض مى شود در اينكه ارادة المعنى مأخوذ است در معانى الفاظ، بحيثى كه ارادة المعنى جزء موضوع له و جزء مستعمل فيه الفاظ شود يا اينكه اراده …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۱: كلا در اينكه اراده معنى شرط الوضع هم نيست. اقسام دلالت

درس ۳۱: كلا در اينكه اراده معنى شرط الوضع هم نيست. اقسام دلالت كلام در اين جهت بود كه اراده آيا شرط الوضع هست يا نه؟ آيا وضع اللفظ للمعنى مشروط است به اينكه متكلم اراده كند آن معنى را؟ …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۲: وضع المركبات ـ بحث درباره وضع مواد و وضع هيئات

درس ۳۲: وضع المركبات ـ بحث درباره وضع مواد و وضع هيئات كلام در اين است كه بعضى گفته اند براى مركبات وضعى غير از وضع مفردات است. مرحوم آخوند مى فرمايد: بعد از اينكه اين جمل، موادى و هيئاتى …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۳: علامات الحقيقه والمجاز ـ تبادر

درس ۳۳: علامات الحقيقه والمجاز ـ تبادر در كتب قدماء معروف بود علائمى را براى حقيقت و مجاز ذكر می‌کردند. كانّ این‌ها علامت هستند براى ثبوت وضع بين لفظ و معناى مفروض و عدم ثبوت الوضع بينهما. و این‌ها علامت …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۶: بحث تعارض الاحوال ـ بحث حقيقة شرعيّة

در جايى كه مراد متكلم معلوم شود كه مقتضاى وضع اوّل نيست. قطع داريم كه معناى حقيقى را اراده نكرده ولى مراد او مردّد است بين بعضى از اين احوال خمسة (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، اضمار) مع بعض آخر. ايشان …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۵: دنباله عدم صحت السلب و اطّراد

درس ۳۵: دنباله عدم صحت السلب و اطّراد گفته بودند: صحة السلب علامت مجاز است و عدم صحة السلب يا صحة الحمل، علامت حقيقة است. مرحوم آخوند تفصيل داد كه صحة الحمل به حمل اوّلى ذاتى علامت حقيقه است، امّا …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۷: كلام در كلام دوم و سوم آخوند

امر ثانى اين بود كه در مواردى كه انشاء وضع به استعمال مى شود قصد مستعمل حكايت از معنى است به نفس لفظ، نه اينكه اراده كند از معنى به لفظ القرينه كما فى المجاز. منتهى قرينه اى بر اينكه …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۸: كلام مرحوم نائينى در لزوم بحث از حقيقت شرعيه

صاحب كفايه فرمودند: شارع اين الفاظ را اسم گذاشته براى اين معانى شرعيه بوضع تعيينى، ولكن وضع تعيينى اى كه به استعمال محقق مى شود و دليلش تبادر معانى شرعيه از آنها عند اهل الشریعة فى زمان النبى است. پس لامحالة …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳۹: دنباله بحث ثمرة النزاع ـ بحث صحيح و اعمّ

گفته بودند كه بحث از ثبوت حقيقة شرعيه و عدمه فائده اى ندارد چون مراد از اين الفاظ كه در آيه هاى قرآن آمده ظاهر است. و الفاظى كه در كلام نبى وارد شده بواسطه ائمه غالباً به ما رسيده …
+ ادامه مطلب