سلسله دروس تخصصی واقعه طف / جلسه اول – جعفر تبریزی

سلسله دروس تخصصی واقعه طف / جلسه اول – جعفر تبریزی

نفی خروج سید الشهداء به طلب قدرت و تشکیل حکومت اول محرم الحرام ۱۴۴۰