سلسله دروس خارج فقه (طهارت ۱) حضرت آیة الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره)

سلسله دروس خارج فقه (طهارت) حضرت آیة الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره)

 

 

 

 

 

 


شماره

فصل ـ مسئله

موضوع بحث

صوت

متن
۱ فصل فی المیاه …الماء اما مطلق او مضاف…..

۲ فصل فی المیاه الآیات الداله علی طهوریه الماء(الماء طاهر مطهر)

۳ فصل فی المیاه معنی الطهور فی الآیه (و انزلنا من السماء ماءاً طهورا…

۴ مسئله ۱ بررسی اطلاقات و عمومات آیات و روایات بر مطهریت آب از حدث
و خبث


۵ مسئله ۱ الجهه الثانیه: المضاف لا یرفع الخبث….

۶ مسئله ۱ بیان حکم مطهریت آب مضاف

۷ مسئله ۱ بیان حکم ملاقات آب مضاف با نجس و متنجس

۸ مسئله ۱ بررسی روایت جابر در باب تنجس المضاف

۹ مسئله ۲- ۳ بیان احکام چهارگانه آب مضاف

۱۰ مسئله ۴ الماء المطلق و المضاف النجس یطهر باالتصعید…..

۱۱ مسئله ۵ حکم شک بین آب مطلق و مضاف در شبهه مفهومیه ….

۱۲ مسئله ۵ حکم شک بین آب مطلق و مضاف در شبهه موضوعیه …

۱۳ مسئله ۵ حکم استهلاک عین نجس و متنجس در آب پاک

۱۴ مسئله ۵ بیان صور استهلاک آب مضاف

۱۵ مسئله ۶ بیان اقوال و مسالک فقهاء در باب استهلاک

۱۶ مسئله ۷- ۸ بیان صور صاحب العروه در باب استهلاک آب مضاف

۱۷ مسئله ۹ بیان حکم آب ها در صورت تغیّر در اوصاف ثلاثه

۱۸ مسئله ۹ المقام الثانی: در نجس شدن آب، ملاقات شرط است و نه مجاورت
….


۱۹ مسئله ۱۰ بیان حکم آب که تغیّر آن به وسیله نجس و متنجس باشد

۲۰ مسئله ۱۱ المقام الرابع : مراد از تغیّر در آب چیست؟

۲۱ مسئله ۱۱- ۱۲ بیان قول صاحب الجواهر و العروه در مسئله ۱۱

۲۲ مسئله ۱۳ لو تغیّر طرف الحوض …. تنجس…..

۲۳ مسئله ۱۴- ۲۵ اذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم یتغیّر…. تنجس …

۲۴ مسئله ۱۶ اذا شکّ فی التغیّر و عدمه …. لم یحکم بالنجاسه

۲۵ مسئله ۱۷- ۱۸ بیان حکم ماء المعتصم که اوصاف ثلاثه آن بر اثر وقوع در
نجاست تغییر پیدا کرده است


۲۶ فصل : الماء الجاری بیان قول مشهور بر اعتصام ماء الجاری

۲۷ فصل : الماء الجاری بیان ادله اعتصام ماء الجاری …

۲۸ مسئله ۱ الجاری علی الارض من غیر ماده … ینجس باالملاقات…

۲۹ مسئله ۲ اذا شکّ فی ان له ماده ام لا و کان قلیلاً، ینجس باالملاقات

۳۰ مسئله ۳-۴ بیان حکم آب قلیل که نمی دانیم متصل به ماده است یا اصلاً
ماده ندارد


۳۱ مسئله ۵-۶-۷-۸ لو انقطع الاتصال باالماده …کان حکمه حکم الراکد ..

۳۲ فصل: فی الماء الرّاکد الراکد بلا ماده ان کان دون الکر ینجسّ بالملاقات …

۳۳ فصل: فی الماء الرّاکد بیان قول به تفصیل در تنجس ماء القلیل با ملاقات با نجس یا
متنجس و بیان ادله این قول و نقد آن


۳۴ فصل: فی الماء الرّاکد بیان مقدار و اندازه ماء الکرّ

۳۵ فصل: فی الماء الرّاکد تقریب سید حکیم بر قول محقق همدانی در وجه دوم از قول مشهور
در مقدار الکرّ


۳۶ فصل: فی الماء الرّاکد راههای جمع عرفی روایت ابن ابی عمیر (۱۳۰۰رطل ) و روایت
محمدبن مسلم(۶۰۰رطل)و روایت علی بن جعفر (۱۰۰ رطل) در مقدار الکر و اعتصام الماء.


۳۷ فصل: فی الماء الرّاکد بیان وجه دوم در جمع عرفی: استفاده از روایات که مقدار
الکرّ را با مساحت بیان می‌کند


۳۸ فصل: فی الماء الرّاکد بیان طائفه دوم از روایات در باب انفعال الماء بالملاقات
النجس و موارد تخصیص آن


۳۹ فصل: فی الماء الرّاکد مناقشه در روایاتی که در سند آن ابی بصیر وجود دارد که مردد
بین چند نفر است


۴۰ فصل: فی الماء الرّاکد قول مرحوم حکیم در توجیه روایت ابی بصیر در باب مقدار الکرّ

۴۱ فصل: فی الماء الرّاکد بررسی رجالی ابن سنان در روایات که درآن نام این راوی آمده
است(محمد بن سنان و عبدالله بن سنان)


۴۲ فصل: فی الماء الرّاکد بیان دو امر باقی مانده: ۱- مرسله عبدالله بن مغیره مؤید ۲۷
وجب در مقدار الکرّ است ۲- کریت از امور اضافی نیست که نسبت به هر شخص فرق کند


۴۳ فصل: فی الماء الرّاکد بیان رابطه میان تعیین مقدار الکر با مساحت و وزن

۴۴ مسئله: ۴ اذا کان الماء اقلّ من الکرّ و لو بنصف مثقال یجری علیه حکم
العقل


۴۵ مسئله: ۷ جریان استصحاب کریّت و عدم کریّت در آب، در موارد که حالت
سابقه را میدانیم. و بیان حکم جای که حالت سابقه را نمی‌دانیم


۴۶ مسئله: ۷ بیان حکم آب که حالت سابقه آن را از جهت کرّیت نمی‌دانیم
جریان استصحاب عدم ازلی در ناحیه عدم الکریة


۴۷
۴۸
۴۹
۵۰ مسئله ۷ بیان حکم آب که شک داریم به اندازه کر است یا نه؟

۵۱ مسئله ۸ بیان حکم آب که هم قلت و هم کثرت بر او وارد شده است و نمی
دانیم کدام مقدم است


۵۲ مسئله ۸ بیان حکم آب که نتوانیم قلت و کثرت آن را با اصل ثابت کنیم

۵۳ مسئله ۸ بیان حکم آب که باالفعل کر است و در سابق کر نبود و علم به
ملاقات و شک در تاریخ ملاقات داریم


۵۴ مسئله ۸ ادامه بحث قبلی: بیان حکم آب که باالفعل کر است و در سابق
کر نبود و علم به ملاقات و شک در تاریخ ملاقات داریم


۵۵ مسئله ۸ ادامه بحث قبلی: بیان حکم آب که باالفعل کر است و در سابق
کر نبود و علم به ملاقات و شک در تاریخ ملاقات داریم


۵۶ مسئله۹ – ۱۰ اذا وجد النجاسه فی الکر ……یحکم بطهارته…..

۵۷ مسئله ۱۱ اذا کان هناک ماءان (الکر و القلیل) و لم یعلم ایهما کر
…فوقعت النجاسه فی احدهما…لم یحکم باالنجاسه


۵۸
مسأله ۱۳
ادامه بحث اصابت نجاست به یکی از دو کرّ مضاف مطلق

۵۹
مسأله ۱۳
عارض نبوی«الماء اذا بلغ قدر کرّ لم یحمل خبثاً» با غساله
حمام


۶۰ مسئله ۱۴ دو نکته از مباحث سابق: ۱- دلالت موثقه ابن ابی یعفور بر
مسئله. ۲- دفع توهم در این بحث


۶۱ فصل : الماء المطر ماء المطر حال تقاطره من السماء کاالجاری….

۶۲ مسئله ۱ بیان ادله مطهریت ماء المطر

۶۳ مسئله ۱ استدلال بر عدم نیاز به تعدد و عصر درتطهیر متنجس به ماء
المطر


۶۴ مسئله ۲ حکم آب متنجس باالملاقات و تقاطر ماء المطر علیه

۶۵ مسئله ۲ بیان دو جهت در مساله: ۱- آیا تقاطر المطر باعث طهارت ماء
المتنجس می شود؟ ۲- آیا در امتزاج ماء المطر، طهارت متنجس شرط است؟


۶۶ مسئله ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱ بیان صور ماء المطر و بیان احکام آن

۶۷ فصل: ماء الحمام بیان اقوال در ماء الحمام

۶۸ فصل: ماء الحمام وجوه اقوال در ماء الحمام

۶۹ فصل: ماء الحمام اعتصام الماء الکر العالی لسافل غیر الکر

۷۰ فصل: ماء البئر ادله اعتصام ماء البئر

۷۱ مسئله ۱ ادله اعتصام ماء البئر مادام که اوصاف ثلاثه آن تغییر نکرده
باشد


۷۲ مسئله ۲ بررسی روایات که دلالت بر تنجس ماء البئر دارد

۷۳ مسئله ۱ بیان خلاصه مباحث قبل

۷۴ مسئله ۱ الکلام فی امرین: ۱- نزح وارده در روایات در ماء البئر
استحبابی است.۲- اینکه نزح ۷ دلو مستحب است ، مراد کدام دلو است؟


۷۵ مسئله ۲ الماء الراکد النجس کراً …. یطهر باالاتصال بکر طاهر او
باالجاری…..


۷۶ مسئله ۳-۴-۵ بیان حکم ماء طاهر عالی و ماء سافل نجس

۷۷ مسئله ۶ راههای اثبات نجاست آب (علم ، بیّنه و عدل واحد)

۷۸ مسئله ۷ حکم اقامه بیّنه بر نجاست آب

۷۹ مسئله ۷ ادله اعتبار اقامه بیّنه بر نجاست آب

۸۰ مسئله ۷ اشکال بر دلالت روایت مسعده بن صدقه بر اعتبار اقامه بیّنه

۸۱ مسئله ۷ بیان اشکال صاحب العروه بر اثبات نجاست به خبر عدل واحد

۸۲ مسئله ۷ ادله و اقوال در اثبات نجاست با اخبار ذو الید

۸۳ مسئله ۷ ادامه بحث درحجیت قول ذو الید

۸۴ مسئله ۷ ادامه بحث حجیت قول ذو الید در طهارت و نجاست و اعم از قول
ذو الید که مالک است و غیر آن


۸۵ مسئله ۷ بیان حکم تعارض بین قول ذوالید و قول بیّنه

۸۶ مسئله ۷- ۸ حکم تعارض بین قول دو بیّنه در طهارت و نجاست آب

۸۷ مسئله ۹ حکم اخبار ذوالید در ماء الکر …..

۸۸ مسئله ۱۰ یحرم شرب الماء النجس …. و یجوز بیعه مع الاعلام

۸۹ فصل : الماء المستعمل حکم ماء المستعمل و اقسام آن

۹۰ فصل : الماء المستعمل بیان حکم صورت دوم از ماء المستعمل

۹۱ فصل : الماء المستعمل بیان روایات دال بر عدم رفع حدث آب مستعمل (در وضوو غسل)

۹۲ فصل : الماء المستعمل بررسی اسناد روایات مورد استدلال در قسم دوم از آب مستعمل

۹۳ فصل : الماء المستعمل بیان قسم سوم از اقسام ماء المستعمل و احکام آن

۹۴ فصل : الماء المستعمل اشکال بر روایات مورد استدلال در قسم دوم از اقسام ماء
المستعمل


۹۵ فصل : الماء المستعمل بر فرض طهارت ماء الاستنجاء؛ آیا رفع حدث و خبث نیز می کند
یا نه؟


۹۶ فصل : الماء المستعمل بیان اقوال در حکم غساله متنجس(طهارت مطلق، نجاست مطلق و
تفصیل …..)


۹۷ فصل : الماء المستعمل ادله قائلین به نجاست غساله

۹۸ فصل : الماء المستعمل وجه استدلال به موثقه سماعه در نجاست غساله

۹۹ مسئله ۱ لا اشکال فی القطرات اللتی ……………

۱۰۰ مسئله ۲ بیان امور معتبره در ماء الاستنجاء

۱۰۱ مسئله ۳-۴-۵-۶ بیان امر چهارم که در ماء الاستنجاء معتبر است

۱۰۲ مسئله ۷ بیان حکم تردید بین غساله استنجاء و غساله سایر متنجسات …

۱۰۳ مسئله ۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ بیان حکم رافعیت غساله از حدث

۱۰۴ مسئله ۱۳ لو اجری الماء علی المحل النجس زائداّ …..

۱۰۵ مسئله ۱۳-۱۴-۱۵ بررسی روایات که می‌گوید، طهارت با طبیعی الغسل حاصل می‌شود

۱۰۶ فصل: الماء المشکوک بیان حکم آب مشکوک الطهاره و النجاسه

۱۰۷ فصل: الماء المشکوک الماء المشکوک الحلیه و الحرمه من جهه التصرف ..

۱۰۸ فصل: الماء المشکوک بیان حکم مال(آّب) که شک دارد از اول داخل ملکش شده است یا
نه؟


۱۰۹ مسئله ۱ بیان حکم علم به وجود نجس در شبهه غیر محصوره

۱۱۰ مسئله ۲ لو اشتبه مضاف فی محصور ، یجوز ان یکرر الوضوء ……

۱۱۱ مسئله ۳ حکم مایع که مردد بین آب و غیر آن است، در جمع بین الوضوء و
التیمم او التیمم الخاص


۱۱۲ مسئله ۴- ۵ بیان حکم آب که دایر است بین نجاست و غصب در وضوء

۱۱۳ مسئله ۶ ملاقی الشبهه المحصوره لا یحکم علیه باالنجسه ….

۱۱۴ مسئله ۶ استدلال بر جریان قاعده حلیت در احکام وضعیه … مثل احکام
تکلیفیه


۱۱۵ مسئله ۶ بیان صورت دوم از اقسام ملاقی در شبهه محصوره

۱۱۶ مسئله ۷ اذا انحصر الماء فی المشتبهین، تعین التیمم …..

۱۱۷ مسئله ۸ بیان قسم سوم از امتثال در مشبهین

۱۱۸ مسئله ۸-۹-۱۰ اذا کان هناک اناءان، احدهما المعین نجس ….محکوم
باالطهاره ….


۱۱۹ مسئله ۱۱ اذا کان هناک ماءان توضا باحدهما او اغتسل ، و بعد الفراغ
حصل له العلم بان احدهما کان نجسا …


۱۲۰ مسئله ۱۱ بیان حکم جریان قاعده فراغ در عمل که مکلف از آن فارغ شده و
شک در صحت و فساد آن دارد


۱۲۱ مسله ۱۲ اذا استعمل احد المشتبهین باالغصبیه، لا یحکم علیه باالضمان
…..


۱۲۲ فصل: سؤر نجس العین حکم سؤر حیوان تابع خود حیوان است (طاهر العین، طاهر- نجس
العین، نجس)


۱۲۳ فصل: سؤر نجس العین بیان حکم سؤر حیوان غیر ماکول اللحم

۱۲۴ فصل: سؤر نجس العین بیان حکم سؤر حیوان مکروه اللحم و سؤر الحائض

۱۲۵ فصل: النجاسات (البول و الغایط ) استدلال به روایات دال بر نجس العین بودن بول و غایط انسان

۱۲۶ فصل: النجاسات (البول و الغایط) بررسی تعارض بین صحیحه ابن سنان و موثقه ابی بصیر در نجاست
مدفوع پرندگان غیر ماکول اللحم


۱۲۷ فصل: النجاسات (البول و الغایط) بیان حکم بول خفاش و سباع و …

۱۲۸ فصل: النجاسات (البول و الغایط) حکم ابوال حمار، بغال، خیول و بررسی روایات داله

۱۲۹ فصل: النجاسات (البول و الغایط) بررسی روایات داله بر نجاست ابوال الحمار و البغال و …

۱۳۰ مسئله ۱ ملاقات الغایط فی الباطن لا یوجب النجاسه ……

۱۳۱ مسئله ۱ بیان حکم صورت رابعه: ملاقات شی طاهر خارجی با نجس خارجی

۱۳۲ مسئله ۱-۲ مجرد طاهر بودن و نجس بودن عین، مجوز برای بیع نمی شود
(ملاک در مالیت طهارت و نجاست نیست)


۱۳۳ مسئله ۳ حکم اختبار در نجاست بول و غایط حیوان غیر ماکول اللحم، در
صورت شک در نفس سائله بودن آن


۱۳۴ مسئله ۳ حکم بول حیوانی که نمی دانیم ماکول اللحم است یا نه؟

۱۳۵ مسئله ۳ حکم اکل حیوان مشکوک، بین ماکول اللحم و غیر آن

۱۳۶ مسئله ۳ بیان حکم حرمت اکل در تمام حیوانات در حال حیات و استصحاب
آن بعد از تذکیه


۱۳۷ مسئله ۳ حکم شک در ماکول اللحم بودن حیوان که منشا شک در آن، قابل
تذکیه نبودن است.


۱۳۸ مسئله ۳ بیان حکم شبهه حکمیه: آیا اکل این حیوان جایز و قابل تذکیه
است؟


۱۳۹ مسئله ۳ آیا به روایات این باب، می توان استناد کرد که هر حیوان را
که بتوان از جلد او استفاده کرد؛ پس قابل تذکیه است؟


۱۴۰ مسئله ۳ خلاصه مباحث قبل – بیان معانی میته نجس

۱۴۱ مسئله ۳-۴ بیان فرمایش مرحوم حکیم در ذیل قول صاحب العروه: اگرعلم
نداریم که بول و فضله از ماکول اللحم است یا نه ؟ حکم به طهارت می شود


۱۴۲ فصل: النجاسات (المنی) بیان حکم منی حیوانات ذی نفس سائله

۱۴۳ فصل: النجاسات (المنی) بیان حکم سایر رطوبات (مذی، مدی، وذی)

۱۴۴ فصل: النجاسات (المیته) بیان حکم میته در حیوانات ذی نفس سائله و بیان ادله آن

۱۴۵ فصل: النجاسات (المیته) بیان قول شیخ صدوق (طهارت میته) و نقد آن توسط صاحب مدارک

۱۴۶ مسئله ۱ بین حکم الاجزاء المبانه من المیت و المیته …..

۱۴۷ مسئله ۱ بیان استثناءات از میته و حکم به طهارت آنها

۱۴۸ مسئله ۱ بیان حکم لبن حیوانات میته

۱۴۹ مسئله ۱ بیان حکم الاجزاء المبانه من الحی من الحیوان و الانسان ذی
نفس السائله


۱۵۰ مسئله ۲ حکم فأره المسک المبانة من الحی الطاهره علی الاقوی …..

۱۵۱ مسئله ۲ بیان اقسام المسک و احکامها

۱۵۲ مسئله ۳- بیان حکم میته ما لا نفس سائله له

۱۵۳ مسئله ۴ حکم شک در جلد، لحم و شحم حیوانی که ندانیم تذکیه شده است
یا نه؟


۱۵۴ مسئله ۵ ما یأخذ من ید المسلم من اللحم و… محکوم باالطهاره

۱۵۵ مسئله ۶ المراد من المیته اعم مما مات حتف انفه او قتل او ذبح علی
غیر الوجه الشرعی – وبررسی ادله آن


۱۵۶ مسئله ۵- ۶ بیان امارات تذکیه: ۱- ید المسلم ۲- یوجد فی الارض الاسلام
مطروحا اذا کان علیه اثر الاستعمال …


۱۵۷ مسئله ۷- ۸ بررسی ادله قائلین به طهارت دبغ الجلد

۱۵۸ مسئله ۹ السقط قبل ولوج الروح، نجس و کذا الفرخ فی البیض

۱۵۹ مسئله ۹ استدلال صاحب التنقیح بر نجاست سقط جنین قبل ولوج الروح به
صحیحه حریز بعد از رد سایر ادله


۱۶۰ مسئله ۱۰- ۱۱ ملاقات المیته بلا رطوبه مسریه لایوجب النجاسه …

۱۶۱ مسئله ۱۲- ۱۳ بیان حکم جسد الانسان قبل البرد و بعد البرد

۱۶۲ مسئله ۱۴ اذا قطع عضو من الحی و بقی معلقاّ متصلاّ به طاهر..

۱۶۳ مسئله ۱۵- ۱۶- ۱۷ بیان دونکته از کتاب التنقیح: ۱- تبین معنای کفر. ۲- جریان
استصحاب عدم الکفر علی الانسان المشکوک.


۱۶۴ مسئله ۱۷- ۱۸ بررسی روایات که دلالت بر جواز بیع جلد المیته دارد

۱۶۵ فصل: النجاسات (الدم) الدم من کل ما له نفس سائله، انساناّ او غیره …

۱۶۶ فصل: النجاسات (الدم) بیان ادله نجاست خون و بررسی اطلاقات و عمومات از ادله فوق

۱۶۷ فصل: النجاسات (الدم) نقد و بررسی ادله دال بر اطلاق و عموم

۱۶۸ فصل: النجاسات (الدم) بیان حکم دم حیوان ما لا نفس له (و اما دم ما لا نفس له
فطاهر ….)


۱۶۹ مسئله ۲ بیان حکم دم المتخلف من الذبیحه…(المتخلف فی الذبیحه و ان
کان طاهراّ، لاکنه حرام ….)


۱۷۰ مسئله ۲-۳-۴ بیان قول صاحب الحدایق بر حلیت دم المتخلف ونقدآن

۱۷۱ مسئله ۵- ۶ بیان حکم جنین که از مادر مذبوح خارج شده است(الجنین الذی
یخرج من بطن المذبوح …)


۱۷۲ مسئله ۷ بیان حکم دم که مشکوک بین الحیوان وغیر آن است و هم چنین دم
مشکوک بین حیوان نفس سائله وعدم آن


۱۷۳ مسئله ۷ بیان قول سید حکیم در المستمسک در باره صدر و ذیل موثقه
عمار


۱۷۴ مسئله ۷- ۸ ۹ -۱۰ بیان حکم موارد که شک داریم که آیا در دم متخلف، دم با نفس
بر گشته است یا نه؟


۱۷۵ مسئله ۱۱ الدم المراق فی الامراق حال غلیانها نجس متنجس…

۱۷۶ مسئله ۱۲-۱۳-۱۴ اذا غرز ابره اوادخل سکیناّ فی بدنه او بدن الحیوان..

۱۷۷ فصل:النجاسات (الکلب و الخنزیر) نقل و نقد قول صدوق در حکم به طهارت کلب و بررسی روایت مورد
استدلال


۱۷۸ فصل: النجاسات (الکلب و الخنزیر) لو اجتمع احدهما مع الآخر ام مع احد آخر، فتولد منهما ولد،
فان صدق علیه اسم احدهما تبعه…


۱۷۹ فصل: النجاسات (الکافر) الکافر باقسامه حتی المرتد بقسمیه و الیهود…

۱۸۰ فصل: النجاسات (الکافر) بررسی روایات که بر نجاست ذاتیه اهل کتاب دلالت دارد

۱۸۱ فصل: النجاسات (الکافر) نقد روایات که بر نجاست ذاتیه اهل کتاب دلالت دارد

۱۸۲ فصل: النجاسات (الکافر) بررسی روایات که بر طهارت ذاتیه اهل کتاب دلالت دارد

۱۸۳ فصل: النجاسات (الکافر) و المراد بالکافر من کان منکراّ للالوهیه او التوحید…

۱۸۴ فصل: النجاسات (الکافر) مراد از انکار ضروری دین

۱۸۵ فصل: النجاسات (الکافر) بیان حکم ولد الکافر در نجاست و طهارت (ولد الکافر یتبعه فی
النجاسه..)


۱۸۶ فصل: النجاسات (الکافر) المقام الثانی: حکم ولد الکفار که بعد البلوغ مسلمان شده
است


۱۸۷ مسئله ۱ الاقوی طهاره ولد الزنا من المسلمین ……

۱۸۸ مسئله ۲ لا اشکال فی النجاسه الغلاة و الخوارج و النواصب…

۱۸۹ مسئله ۲ بیان ادله بر نجاست و کفر نواصب

۱۹۰ مسئله ۲- ۳ بیان حکم مجسمه ، مجبره و قائلین به وحدت وجود مثل صوفیه از
جهت نجاست و طهارت(و اما المجسمه و المجبره…)


۱۹۱ مسئله ۴ من شک فی اسلامه و کفره طاهر……

۱۹۲ فصل: النجاسات (الخمر) الخمر بل کل مسکر مایع بالاصالة و ان صار جامداّ….

۱۹۳ فصل: النجاسات (الخمر) بیان حکم خمر و روایات داله بر نجاست الخمر

۱۹۴ فصل: النجاسات (الخمر) بررسی تعارض بین دو دسته از روایات که دلالت بر نجاست و
طهارت خمر و کل المسکر دلالت دارد


۱۹۵ فصل: النجاسات (الخمر) بیان حکم سایر مسکرات که خمر بر آنها اطلاق نمی شود

۱۹۶ فصل: النجاسات (الخمر) بیان اقسام مسکر منجمد و احکام آن

۱۹۷ مسئله ۱ بیان حکم عصیر عنبی من جهة الحرمه و النجاسة اذا غلی قبل ان
یذهب ثلثاه….


۱۹۸ مسئله ۱ بررسی روایات دال بر نجاست و حرمت اکل و بیع عصیر عنبی اذا
ذهب ثلثاه


۱۹۹ مسئله ۱ بیان تفصیل ابن ابی حمزه (اگر غلیان عصیر عنبی و زبیبی به
وسیله آتش باشد با ذهاب ثلثین حلال می‌شود و قبل از آن نیز پاک است؛ اما اگر غلیان
خود به خود باشد نجس نیز می‌باشد)


۲۰۰ مسئله ۱ بیان دلیل حلیت عصیر عنبی با ذهاب ثلثین

۲۰۱ مسئله ۱ بل الاقوی حرمته(عصیر عنبی) بمجرد النشیش و ان لم یصل الی
حد الغلیان


۲۰۲ مسئله ۱ استدلال به استصحاب تعلیقی بر حرمت عصیر زبیبی بعد الغلیان

۲۰۳ مسئله ۱ حکم جریان استصحاب تعلیقی در شبهات حکمیه

۲۰۴ مسئله ۱ دلیل اینکه استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه جاری نیست

۲۰۵ مسئله ۱ بیان حکم (حرمت) ماء الزبیب در صورت غلیان و قبل از ذهاب
ثلثان و بیان ادله آن (اصل استصحاب تعلیقی و روایات)


۲۰۶ مسئله ۳ اذا صار العصیر دبساّ بعد الغلیان قبل ان یذهب ثلثاه،
فالاحوط حرمته…


۲۰۷ فصل: النجاسات (الفقاع) الجهة الاولی: بیان حکم فقاع ازجهت طهارت، نجاست

۲۰۸ فصل: النجاسات (الفقاع) الجهة الثانیه: مراد از فقاع چیست؟

۲۰۹ فصل: النجاسات (عرق الجنب من الحرام) بیان اقوال در نجاست عرق جنب از حرام

۲۱۰ فصل: النجاسات (عرق الجنب من الحرام) بل الاقوی ذالک (نجاست عرق جنب از حرام )

۲۱۱ مسئله ۲ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس….

۲۱۲ مسئله ۳ اذا اجنب من حرام ثم من حلال او من حلال ثم من حرام ،
فالظاهر نجاسة عرقه……


۲۱۳ مسئله ۴ الصبی الغیر البالغ اذا اجنب من حرام ففی نجاسة عرقه
اشکال….


۲۱۴ فصل: النجاسات (عرق الابل الجلاله)
و مسئله ۱
بیان حکم عرق الابل الجلّاله (عرق الابل الجلاله بل المطلق
الحیوان الجلّال علی الاحوط)


۲۱۵ مسئله ۲ حکم شک در اینکه آیا شی از اعیان نجسه است یا خیر( در شبهه
موضوعیه و حکمیه)


۲۱۶ مسئله ۲ بررسی موثقه عمار بن موسی در حکم (طهارت ، نجاست) سؤر سباع
الطیر


۲۱۷ مسئله ۳- ۴ بیان حکم غسالة الحمام و بررسی ادله آن (الاقوی طهارة غسالة
الحمام …..)


۲۱۸ مسئله ۵ بیان عدم شرطیت فحص در موارد مشکوک الطهارة و النجاسة (فی
الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص….)


۲۱۹ فصل: طریق الثبوت النجاسة و التنجس بیان راههای ثبوت نجاست و تنجس (العلم الوجدانی او البیّنه
العادل……)


۲۲۰ فصل: طریق الثبوت النجاسة و التنجس بررسی حجیت خبر عدل واحد در اثبات نجاست و تنجس

۲۲۱ فصل: طریق الثبوت النجاسة و التنجس بررسی حجیت اخبار ذو الید در اثبات نجاست و تنجس

۲۲۲ فصل: طریق الثبوت النجاسة و التنجس بررسی حجیت سایر ظنون در اثبات نجاست و تنجس

۲۲۳ مسئله ۱ بررسی حجیت علم شخص وسواس در اثبات نجاست و طهارت

۲۲۴ مسئله ۱ بررسی صحیحه عبد الله بن سنان در حجیت علم شخص وسواس…..

۲۲۵ مسئله ۲ بیان حجیت علم اجمالی همانند علم تفصیلی (العلم الاجمالی
کالتفصیلی…..)


۲۲۶ مسئله ۳ لا یعتبر فی البیّنه حصول الظن بصدقها ، نعم یعتبر عدم
معارضتها بمثلها.


۲۲۷ مسئله ۴- ۵ آیا ذکر نمودن مستند شهادت در اثبات نجاست لازم است؟ (لا
یعتبر فی البیّنه ذکر مستند الشهادة..)


۲۲۸ مسئله ۶ حکم اختلاف بیّنه در مستند نجاست (اذا شهدا بالنجاسة و
اختلف مستندهما، کفی فی ثبوتها… )


۲۲۹ مسئله ۷ حکم شهادت اجمالی در اثبات نجاست (الشهادة بالاجمال کافیة
ایضاً….)


۲۳۰ مسئله ۸ لو شهد احدهما بنجاسة الشی فعلاً، و الآخر بنجاسة سابقاً مع
الجهل بحاله فعلاً……


۲۳۱ مسئله ۸ – ۹ بررسی جریان استصحاب در جای که هر دو شاهد به نجاست سابقی
شهادت می‌دهد


۲۳۲ مسئله ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ بررسی حجیت قول زوجه، خادم و مملوک و… در اثبات نجاست
(اذا اخبرت الزوجه و…)


۲۳۳ فصل: فی کیفیة تنجّس المتنجسات اشتراط رطوبت مسریه در تنجس ملاقی (یشترط فی تنجس الملاقی
للنجس….)


۲۳۴ فصل: فی کیفیة تنجّس المتنجسات بیان ادلّه اشتراط رطوبت مسریه در تنجس ملاقی

۲۳۵ مسئله ۱ بیان فروض موارد شک در وجود رطوبت مسریه در احد المتلاقیین
(اذا شک فی رطوبة احد المتلاقیین…)


۲۳۶ مسئله ۲ اگر عضوی از حیوان با رطوبت مسریه با شی طاهر ملاقات کرده و
شک داریم آیا این عضو حین الملاقات حامل نجس بود تا شی طاهر نجش باشد یا اینکه
نجاست زایل شده است تا طاهر باشد؟ بیان دو مسلک در این مسئله…


۲۳۷ مسئله ۳- ۴ اذا وقع بعر الفارة فی الدهن او الدبس الجامدین یکفی القاؤه
و القاء ما حوله…..


۲۳۸ مسئله ۵- ۶ اذا وضع ابریق مملوّ ماء علی الارض النجسه…

۲۳۹ مسئله ۷- ۸ الثوب او الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه، ولایجب
غسله……


۲۴۰ مسئله ۹ المتنجس لا یتنجس ثانیاً و لو بنجاسة اخری…..

۲۴۱ مسئله ۱۰ اذا تنجس الثوب مثلاّ بالدم مما یکفی فیه غسله مره و شک فی
ملاقاته للبول…..


۲۴۲ مسئله ۱۱ الاقوی ان المتنجس منجس کالنجس، لاکن لا یجری علیه جمیع
احکام النجس….


۲۴۳ مسئله ۱۱ اشکال بر روایات مورد استدلال در باب تنجیس المتنجس

۲۴۴ مسئله ۱۱ بیان سایر روایات داله بر اینکه متنجس مثل نجس است

۲۴۵ مسئله ۱۱ بحث در دو مقام: ۱- بیان حکم ملاقات متنجس با مایع طاهر ۲-
بیان حکم ملاقات متنجس با جامد طاهر


۲۴۶ مسئله ۱۱ استدلال به روایات دیگر بر نجاست متنجس

۲۴۷ مسئله ۱۱ استدلال به وجوهی که بر عدم تنجیس متنجس دلالت دارد

۲۴۸ مسئله ۱۱ ادامه استدلال به روایات که بر عدم تنجیس متنجس دلالت دارد
و نقد آن‌ها


۲۴۹ مسئله ۱۱ بیان دلیل (روایت) قول محدث فیض کاشانی: متنجس منجس نیست، و
نقد آن


۲۵۰ مسئله ۱۱ بررسی آثار و پیامدهای قول به تنجس المتنجس (بحث لغویت،
تکلیف وجوب الاجتناب)


۲۵۱ مسئله ۱۲-۱۳ بیان حکم احد المتلاقیین که رطوبت مسریه دارد اما شی ملاقی
آلوده و متاثر نمیشود(قد مر انه یشترط…)


۲۵۲ فصل: یشترط فی صحة الصلاة، ازالة النجاسة.. یشترط فی صحة الصلاة واجبة کانت او مندوبه، ازالة النجاسة
عن البدن…..


۲۵۳ فصل: یشترط فی صحة الصلاة، ازالة النجاسة.. ادامه بحث اشتراط طهارت خبثی در توابع صلاة و عدم آن در غير
توابع


۲۵۴ مسئله ۱ بررسی روایات که دلالت بر پاک بودن مسجد الجبهه دارد (علاوه
بر تسالم فقهاء و شهرت)


۲۵۵ مسئله ۱ بررسی دلالت صحیحه حسن بن محبوب بر پاک بون مسجد
الجبهة……


۲۵۶ مسئله ۱ تقسیم روایات در صلاة علی الارض النجسة به سه طائفه و
استدلال بر طهارة مسجد الجبهة


۲۵۷ مسئله ۲ استدلال بر وجوب نفسی ازالة النجاسة عن المساجد

۲۵۸ مسئله ۲ بیان قول آقا رضا همدانی در استدلال به روایات باب ازالة
النجاسة


۲۵۹ مسئله ۲ حکم ادخال عین النجس به مسجد (بل لا یجور ادخال عین النجاسة
فیها …..)


۲۶۰ مسئله ۳ وجوب ازالة النجاسة عن المساجد کفائی…….

۲۶۱ مسئله ۴ اذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة
الی ازالتها


۲۶۲ مسئله ۴ بیان حکم موردی که وقت نماز ضییق باشد و مسجد نیز نجس باشد
(و مع الضییق قدمها…)


۲۶۳ مسئله ۴ بحث جریان تزاحم درمسئله جمع بین الصلاة وازالة النجاسة عن
المسجد


۲۶۴ مسئله ۴ و اذا اشتغل غیره بالازالة لا مانع من مبادرته ال الصلاة
….


۲۶۵ مسئله ۵ اذا صلی ثم ّ تبیّن له کون المسجد نجساً، کانت صلاته صحیحة
….


۲۶۶ مسئله ۶ اذا کان موضع من المسجد نجساً، لایجوز تنجیسه ثانیاً…….

۲۶۷ مسئله ۷ لو توقف تطهیر المسجد علی حفر ارضه جاز بل یجب…

۲۶۸ مسئله ۸ اذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره …..

۲۶۹ مسئله ۹ اذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه اجمع …..

۲۷۰ مسئله ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً …..

۲۷۱ مسئله ۱۴- ۱۵ اذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد ،فان امکنه ازالتها بدون
المکث…..وجب….


۲۷۲ مسئله -۱۶-۱۷-۱۸ اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد او سقفه او جدرانه جزءاً
من المسجد …..لا یلحقه الحکم…


۲۷۳ مسئله ۱۹-۲۰ هل یجب اعلام الغیر اذا لم یتمکن من الازالة ؟ الظاهر العدم
…..


۲۷۴ مسئله ۲۱-۲۲ یجب الازالة عن ورق المصحف الشریف و خطه …

۲۷۵ مسئله ۲۳-۲۴-۲۵-۲۶ لا یجوز اعطاؤه بید الکافر و ان کان فی یده یجب اخذه منه
…..


۲۷۶ مسئله ۲۷-۲۸ تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه…(تبین انواع ضمان در
بحث حاضر)


۲۷۷ مسئله ۲۹ اذا کان المصحف للغیر، ففی جواز تطهیره بغیر اذنه
اشکال….( بیان فروض بحث و تبیین احکام آن )


۲۷۸ مسئله ۲۹-۳۰ تبیین حکم فرض که ترک ازاله از قرآن موجب هتک است و استئذان
نیز ممکن نیست(الا اذا ترکه هتکاً..)


۲۷۹ مسئله ۳۱ بیان حکم بیع اعیان نجسه برای استعمال حرام (نعم لایجوز
بیعها للاستعمال المحرم…)


۲۸۰ مسئله ۳۲-۳۳-۳۴ بیان حکم تسبیب در محرم (کما یحرم الاکل و الشرب للشئ
النجس، کذا یحرم التسبّب لاکل الغیر…)


۲۸۱ مسئله ۳۵ اذا استعار ظرفاً او فرشاً او غیرهما من جاره فتنجس عنده،
هل یجب علیه اعلامه عند الردّ؟ فیه اشکال…


۲۸۲ فصل: اذا صلی فی النجس بیان حکم صلاة که با به اصابت نجاست، خوانده شود.

۲۸۳ فصل: اذا صلی فی النجس و کذا اذا کان عن جهل بالنجاسة من حیث الحکم… (بیان قول
مشهور و قول مقدس اردبیلی)


۲۸۴ فصل: اذا صلی فی النجس ادامه بحث قبل (بحث جاهل قاصر و مقصر در این مسئله)

۲۸۵ فصل: اذا صلی فی النجس و اما اذا کان جاهلاً بالموضوع بان یعلم انّ ثوبه او بدنه
لاقی البول…..


۲۸۶ فصل: اذا صلی فی النجس تفصیل شهید در ذکری در بحث سابق بر اساس جمع بین روایات
مذکوره


۲۸۷ فصل: اذا صلی فی النجس و ان التفت فی اثناء الصلاة، فان علم سبقها….. بطلت مع
سعة الوقت للاعادة…..


۲۸۸ فصل: اذا صلی فی النجس و ان علم حدوثها فی الاثناء مع الاتیان شئ من اجزائها….
فمع سعة الوقت….. و مع ضییق…


۲۸۹ فصل: اذا صلی فی النجس بررسی جریان قاعده فراغ درموضوع فوق

۲۹۰ فصل: اذا صلی فی النجس و اما اذا کان ناسیاً فالاقوی وجوب الاعادة او القضاء
مطلقاً ….


۲۹۱ فصل: اذا صلی فی النجس بیان حکم نماز شخصی که با نجاست نسیانا خوانده است. (بررسی
ادله حکم)


۲۹۲ فصل: اذا صلی فی النجس بررسی قول شیخ طوسی که قائل به تفصیل شده است

۲۹۳ مسئله ۱ ناسی الحکم تکلیفاً او وضعاً کجاهله فی وجوب الاعاده و
القضاء


۲۹۴ مسئله ۲-۳ بیان حکم جای که شخص صلاة را با علم به نجاست اتیان کرد و
شک در مانعیت نجاست دارد اما خلاف آن ثابت شود


۲۹۵ مسئله ۴ اذا انحصر ثوبه فی نجس ……. صلی فیه…..

۲۹۶ مسئله ۴ بیان ادله مسئله سابق و نقد استدلال به اطلاقات موجود در
بحث حاضر


۲۹۷ مسئله ۴ بیان حکم جای که شخص متمکن از غسل متنجس باشد یا قادر به
تهیه ثوب آخر است


۲۹۸ مسئله ۴ حکم تخییر بین خواندن نماز در ثوب نجس، یا خود را برهنه کند
و عاریا نماز بخواند (بر فرض انحصار)


۲۹۹ مسئله ۴ بیان ادله حکم فوق (بیان سه دسته از روایات )

۳۰۰ مسئله ۵ اذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة احدهما، یکرر الصلاة…

۳۰۱ مسئله ۵ حکم جای که مکلف دو ثوب دارد، علم دارد که یکی از آن غصبی
یا حریر است( ادای نماز عاریا)


۳۰۲ مسئله ۶ اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین، ثوب طاهر ، لا یجوز ان
یصلی فیهما……


۳۰۳ مسئله ۶ -۷ مناقشه مرحوم حکیم بر فرمایش صاحب عروه درمسئله ۶ و جواب
مناقشه حکیم


۳۰۴ مسئله ۸ اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا ، ولم یکن له من الماء الا
ما یکفی احدهما فلا یبعد التخییر……


۳۰۵ مسئله ۸-۹ بیان موارد تعیّن ازاله نجس از بدن یا ثوب در مسئله ۸ و
بیان مسئله ۹:اذا تنجس موضعان من بدنه او لباسه و لم یمکن ازالتهما فلا یسقط الوجوب
و یتخیّر


۳۰۶ مسئله ۹ اگر نجاست در بدن و لباس شدیده باشد و مکلف نتواند آن دو را
کاملاَ تطهیر کند، در این جا تقلیل و تخفیف نجاست متعین است


۳۰۷ مسئله ۱۰ اذا کان عنده مقدار من الماء لایکفی الا لرفع الحدث او لرفع
الخبث….تعیّن رفع الخبث….و یتیمم بدلاً…


۳۰۸ مسئله ۱۱ اذا صلی مع النجاسه اضطراراً لا یجب علیه الاعاده بعد
التمکن من التطهیر….


۳۰۹ مسئله ۱۲-۱۳ اذا اضطر الی السجود علی محل نجس لا یجب اعادتها بعد التمکن
من الطاهر. اذا سجد علی الموضع النجس جهلاً و نسیاناً لایجب علیه الاعاده…


۳۱۰ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه(الاول، دم الجروح و القروح) الاول: دم الجروح و القروح ما لم تبرء ، فی الثوب او البدن
، قلیلاً کان او کثیراً……


۳۱۱ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الاول، دم الجروح و القروح) بیان دو جهت در بحث حاضر: ۱- مراد از برء(ما لم تبرء) چیست؟
۲- عدم اعتبار عدم الفتره در عفو…


۳۱۲ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الاول، دم الجروح و القروح) بیان قید و شرط دوم: در عفو از جروح و قروح مشقت نوعیه شرط
است


۳۱۳ مسئله ۱-۲-۳-۴ بیان چهار خصوصیت در دم جروح و قروح که در سه مورد آنها عفو
ثابت است و در یک مورد عفو ثابت نیست


۳۱۴ مسئله ۵-۶ بیان ادله (روایات) بر استحباب غسل ثوب، کل یوم در دم جروح
و قروع که معفو است – نقل قول صاحب حدایق در این مسئله و نقد آن


۳۱۵ مسئله ۷ اذا کانت القروح او الجروح المتعدده متقاربه بحیث تعد جرحا
واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد…. (شرطیت انحلال در دم معفو درجروح و قروح)


۳۱۶ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الثانی:الدم الاقل من
الدرهم)
بیان فروعات دم اقل من الدرهم در صحیحه محمد بن مسلم و بیان
احکام آن


۳۱۷ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الثانی:الدم الاقل من
الدرهم)
استدلال بر استثناء دماء الثلاث عن الدم الاقل من الدرهم
(روایت ابی بصیر و ….)


۳۱۸ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الثانی،الدم الاقل من
الدرهم)
بیان حکم الدم الاقل من الدرهم من النجس العین کالمشرک و
الدلیل علیه


۳۱۹ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الثانی:الدم الاقل من
الدرهم)
بیان حکم الدم الاقل من الدرهم من الحیوان لا یؤکل لحمه و
الدلیل علیه


۳۲۰ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الثانی:الدم الاقل من
الدرهم)
بررسی صحیحه عبد الله بن ابی یعفور و مرسله جمیل و دلالت بر
اجتماع تقدیری و عدم عفو آن


۳۲۱ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الثانی:الدم الاقل من
الدرهم)
مراد از درهم و حد آن چقدر است؟ و حدّه اخمص الراحه و لما
حدّه بعضهم بسعة عقد الابهام من الید…


۳۲۲ بحث قبل ومسئله ۱-۲ آیا تحدید دم به درهم از باب وزن است یا سعه آن؟ والمناط
سعة الدرهم لا وزنه ….


۳۲۳ مسئله ۳ اذا علم کون الدم اقل من الدرهم و شک فی انه من المستثنیات
ام لا، یبنی علی العفو…….


۳۲۴ مسئله ۴ المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفوعنه اذا کان اقل من الدرهم

۳۲۵ مسئله ۳ کلام مرحوم همدانی در باب شک در دم اقل من الدرهم که آیا از
مستثنیات است یا نه؟


۳۲۶ مسئله ۵-۶-۷-۸ الدم الاقل اذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه…….

۳۲۷ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الثالث، ما لا تتم فیه
الصلاة من الملابس…)
بررسی روایات که می‌گوید: صلاه در ما لا تتم فیه الصلاة،
اگر از میته باشد، نماز صحیح است


۳۲۸ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الثالث،ما لا تتم فیه الصلاة
من الملابس…)
بیان ادله که می گوید ما لا تتم فیه الصلاة من الملابس از
اجزاء نجس العین نباشد کالکلب و…


۳۲۹ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه(الثالث) والرابع،المحمول
المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة)
مراد از ما لا تتم فیه الصلاة چیست؟ و المناط عدم امکان
الستر بلا علاج…..


۳۳۰ فصل: فیما یعفی عنه فی الصلاه (الخامس، ثوب المربیة للصبی) ثوب المربیة للصبی اُماً کانت او غیرها… ذکراً کان الصبی
او انثی….


۳۳۱ فصل:فیما یعفی عنه فی الصلاه (الخامس، ثوب المربیة للصبی) بیان ادله معفو بودن ثوب مربیة الصبی در نماز

۳۳۲ فصل:فیما یعفی عنه فی الصلاه (الخامس، ثوب المربیة للصبی) …. فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کل یوم مرة، مخیرة بین
ساعاته….


۳۳۳ مسئله ۲ بیان حکم تطهیر لباس شخص خصی و کسی که تواتر بول دارد

۳۳۴ فصل: فیما یعفی عنه فی
الصلاه (الرابع، المحمول المتنجس
الذی لا تتم فیه الصلاة)
…. و اما اذا کان ممّا تتّم فیه الصلاة کما اذا جعل ثوبه
المتنجس فی جیبه…. ففیه اشکال….


۳۳۵ فصل: فیما یعفی عنه فی
الصلاه (الرابع، المحمول المتنجس
الذی لا تتم فیه الصلاة)
بیان روایات که دلالت می کند که حمل عین نجس مبطل نماز است
و از موارد عفو در نماز محسوب نمی‌شود


۳۳۶ فصل: فی المطهّرات (احدها الماء) بیان شرایط تطهیر به وسیله آب (ومنها عدم تغیّر الماء فی
اثناء الصلاة)


۳۳۷ فصل: فی المطهّرات (احدها الماء) بیان شرایط تطهیر به وسیله آب (ومنها طهارة الماء و لو فی
ظاهر الشرع)


۳۳۸ فصل: فی المطهّرات (احدها الماء) ….فانه مطهر لکل متنجس حتی الماء المضاف بالاستهلاک بل
یطهر بعض الاعیان النجسة….


۳۳۹ فصل: فی المطهّرات (احدها الماء) بیان معنای استهلاک در باب مطهریت آب

۳۴۰ فصل: فی المطهّرات مسئله ۲ بیان اقوال در تطهیر متنجسات بالغسل بالماء (در متنجسات که
آب در آن‌ها نفوذ می‌کند) و شرطیت عصر(فشار دادن)


۳۴۱ مسئله ۲ آیا آب قلیل با ملاقات نجس یا متنجس نجس می شود یا نه؟

۳۴۲ مسئله ۳ یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الاقوی و کذا
غسالة سایر النجاسات….


۳۴۳ مسئله ۴ آیا ماء الکر ملحق به جاری است (غسل مرة) یا ملحق به ماء
القلیل است (غسل مرتین)؟ و الدلیل علیه


۳۴۴ مسئله ۴ آیا غسل یا غسلتین که موجب طهارت است، مراد بعد الازاله است
یا قبل الازاله را نیز شامل است؟


۳۴۵ مسئله ۴ و اما من بول الرضیع الغیر المتغذی بالطعام فیکفی صبّ الماء
مرّة و ان کان المرتان احوط…..


۳۴۶ مسئله ۴ جمع بین روایات در باب غسل بول الرضیع

۳۴۷ مسئله ۴ در طهارت متنجس بغیر البول مطلق الغسل و طبیعی الغسل کافی
است


۳۴۸ مسئله ۴ بحث، تنجس الماء عند الاستعمال و بین حصول طهارت فعلیه در
مغسول


۳۴۹ مسئله ۵ … واذا تنجست بالولوغ التفیر بالتراب مرة و بالماء بعده
مرتین….


۳۵۰ مسئله ۵- ۶- ۷- ۸ …. نعم یکفی الرمل و لا فرق بین اقسام التراب….

۳۵۱ مسئله ۹-۱۰-۱۱-۱۲ اذا کان الاناء ضیّقاً لا یمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفایة
جعل التراب….


۳۵۲ مسئله ۱۳ اذا غسل الاناء بالماء الکثیر لایعتبر فیه التثلیث…..

۳۵۳ مسئله ۱۳-۱۴ …نعم الاحوط عدم سقوط التعفیر فیه، بل لا یخلو عن قوّة و
الاحوط التثلیث حتی فی الکثیر


۳۵۴ مسئله ۱۵ اذا شک فی متنجس انه من الظروف حتی یعتبر غسله ثلاث مرات،
او غیره حتی یکفی فیه المرة فالظاهر کفایة المرة


۳۵۵ مسئله ۱۶-۱۷ یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف
، ففی مثل البدنن مما لا ینفذ فیه الماء….


۳۵۶ مسئله ۱۸ قول صاحب المدارک در تطهیر صابون و امثال آن که ماء النجس
در آن نفوذ کرده است


۳۵۷ مسئله ۱۸ حکم نفوذ نجاست در جوف اشیاء و نحوه تطهیر آن

۳۵۸ مسئله ۱۸ بیان اشکالات به روایت سکونی که در آن آمده است: “لبن
الجاریه و بولها یغسل الثوب عنها، لان لبن الجاریة یخرج من مثانة امها…”


۳۵۹ مسئله ۱۹-۲۰-۲۱ قد یقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل فی الکر الحار،بحیث
اختلط معه، ثم اخذ من فوقه بعد برودته..


۳۶۰ مسئله ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶ اللحم المطبوخ بالماء النجس او المتنجس بعد الطبخ یمکن
تطهیره فی الکثیر بل و القلیل…


۳۶۱ مسئله ۲۷-۲۸-۲۹-۳۰ اذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر مادام یخرج منه الماء
الاحمر…..


۳۶۲ مسئله ۳۱ الذهب المذاب و نحوه من الفلزات اذا صبّ فی الماء النجس
اوکان متنجساً فاذیب ینجس ظاهره و باطنه..


۳۶۳ مسئله ۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵ بیان صور و احکام فلز مذاب نجس توسط صاحب العروه

۳۶۴ مسئله ۳۶-۳۷-۳۸ الظرف الکبار اللتی لا یمکن نقلها کالحب المثبت فی الارض و
نحوه ادا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه…


۳۶۵ مسئله ۳۹ بیان مسالک در تطهیر ماء القلیل

۳۶۶ مسئله ۴۰-۴۱ و اما اذا کان الطعام طاهرا فخرج دم من بین اسنانه ، فان لم
یلاقه لایتنجس….


۳۶۷ فصل: فی المطهّرات (الثانی من المطهرات، الارض) آیا روایات مطهریت الارض شامل باطن الخف و النعل نیز
می‌شود؟


۳۶۸ فصل: فی المطهّرات (الثانی من المطهرات، الارض) بررسی روایت زراره در دلالت بر مطهریت الارض در طهارت اسفل
الرجل وباطن الخف و النعل


۳۶۹ فصل: فی المطهّرات (الثانی من المطهرات، الارض) بیان صور نجاسة اسفل الرجل و باطن الخف و بیان احکامها

۳۷۰ فصل: فی المطهّرات (الثانی من المطهرات، الارض) تبین تعلیل در ذیل روایات که می‌فرماید: ان الارض یطهر
بعضها بعضاً


۳۷۱ فصل: فی المطهّرات (الثانی من المطهرات، الارض) … و لا فرق فی الارض بین التراب و الرمل و الحجر الاصلی،
بل الظاهر کفایة المفروشة بالحجر…


۳۷۲ فصل: فی المطهّرات (الثانی من المطهرات، الارض) … و یشترط طهارة الارض و جفافها،….

۳۷۳ فصل: فی المطهّرات (الثانی من المطهرات، الارض) و مسئله ۱ … و لا فرق فی النعل بین اقسامها من المصنوع من الجلود و
القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف…


۳۷۴ مسئله ۲-۳-۴-۵-۶-۷ فی طهارة ما بین اصابع الرجل اشکال…

۳۷۵ فصل: فی المطهّرات (الثالث، من المطهرات، الشمس) بیان جهات اربع در مطهریة الشمس (و هی تطهر الارض و
غیرها….)


۳۷۶ فصل: فی المطهّرات (الثالث، من المطهرات، الشمس) بیان ادله (روایات) که بر مطهریت شمس دلالت دارد

۳۷۷ فصل: فی المطهّرات (الثالث، من المطهرات، الشمس) بررسی دلالت روایت ابی بکر حضرمی بر مطهریت شمس (کلما اشرقت
علیه الشمس فهو طاهر)


۳۷۸ فصل: فی المطهّرات (الثالث، من المطهرات، الشمس) بحث تعارض بین صحیحه ابن بزیع با صحیحه زراره در باب مطهریت
شمس


۳۷۹ فصل: فی المطهّرات (الثالث، من المطهرات، الشمس) عدم دلالت روایت حضرمی بر مطهریت شمس و بیان روایات دیگر که
دلالت بر مطهریت شمس دارد و بیان امور که شمس باعث مطهریت آنها می‌شود


۳۸۰ فصل: فی المطهّرات (الثالث، من المطهرات، الشمس) ادله تطهیر حصیر و البواری به وسیله شمس

۳۸۱ فصل: فی المطهّرات (الثالث، من المطهرات، الشمس) شرایط تطهیر شمس (و یشترط فی تطهیرها ان یکون فی المذکورات
رطوبة مسریة…..)


۳۸۲ فصل: فی المطهّرات (الثالث، من المطهرات، الشمس) بیان شرایط سه گانه تطهیر شمس(رطوبة المسریة – التجفیف -،
عدم المانع، انحصار تجفیف به شمس)


۳۸۳ مسئله ۱-۲-۳-۴ کما تطهر ظاهر الارض کذالک باطنها المتصل بالظاهر النجس
….


۳۸۴ مسئله ۵- ۶-۷- یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة…

۳۸۵ فصل: فی المطهّرات (الرابع من المطهرات، الاستحالة) مراد از استحاله و استحاله شامل چه اموری است؟

۳۸۶ فصل: فی المطهّرات (الرابع من المطهرات، الاستحالة) حکم شک در نجاست متنجس که استحاله شده است

۳۸۷ فصل: فی المطهّرات (الرابع من المطهرات، الاستحالة) شرط استحاله عین نجس یا متنجس این است که باید تبدیل به
موجود ثانی تبدیل شود


۳۸۸ فصل: فی المطهّرات (الرابع من المطهرات، الاستحالة) و مع الشک فی الاستحاله لا یحکم بالطهارة

۳۸۹ فصل: فی المطهّرات (الرابع من المطهرات، الاستحالة) بحث شبهه مفهومیه در استحاله

۳۹۰ فصل: فی المطهّرات (الخامس من المطهرات، الانقلاب) الانقلاب کالخمر ینقلب خلاً فانه یطهر سواء کان بنفسه او
بعلاج….


۳۹۱ فصل: فی المطهّرات (الخامس من المطهرات، الانقلاب) بررسی روایات که می فرماید: اگر خمر را به وسیله علاج مثل
ریختن نمک، تبدیل به خل کند، حلال نمی‌شود


۳۹۲ فصل: فی المطهّرات(الخامس من المطهرات، الانقلاب) مسئله ۱-
۲
… و یشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة
خارجیه الیه….


۳۹۳ مسئله ۳-۴ بخار البول او الماء المتنجس طاهر فلا بأس….

۳۹۴ مسئله ۵-۶ بیان فرق بین استحاله و انقلاب (الانقلاب غیر
الاستحالة…..)


۳۹۵ مسئله ۷-۸ بیان فرق بین استحاله با استهلاک (تفرق الاجزاء بالاستهلاک
غیر الاستحالة….)


۳۹۶ فصل: فی المطهّرات (السادس من المطهرات، ذهاب الثلثین فی
العصیرالعنبی…)
ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی علی القول بنجاستة
بالغلیان…..


۳۹۷ فصل: فی المطهّرات (السادس من المطهرات، ذهاب الثلثین فی
العصیر العنبی…)
… و تقدیر الثلث و الثلثین اما بالوزن او بالکیل او
المساحة……


۳۹۸ فصل: فی المطهّرات (السادس من المطهرات، ذهاب الثلثین فی
العصیر العنبی…)
… و یثبت(ذهاب الثلثین) بالعلم و البیّنة و لا یکفی
الظن…. (و جریان استصحاب در جای که علم و بیّنه وجود ندارد)


۳۹۹ مسئله ۱ بناء علی نجاسة العصیر اذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان …..

۴۰۰ مسئله ۱-۲ جریان لزوم اللغویة در آلات طبخ و قطرات در صورت که دلیل آن
تبعیت باشد


۴۰۱ مسئله ۳-۴ بیان فروض ثلاثه وو احکام آن در این مسئله

۴۰۲ مسئله ۵- ۶-۷ العصیر التمری او الزبیبی لا یحرم و لا ینجس….

۴۰۳ ۸-۹-۱۰ بیان ادله حلیت و مطهریت عصیر العنبی بعد الغلیان و قبل
الذهاب الثلثین و بعد از تبدیل شدن به سرکه.


۴۰۴ فصل: فی المطهّرات (السابع من المطهرات، الانتقال) الانتقال کانتقال دم الانسان او غیره ممّا له نفس الی جوفما
لا نفس له کالبقّ والقمّل….


۴۰۵ فصل: فی المطهّرات (السابع من المطهرات، الانتقال)…… بیان ادله مطهریت انتقال

۴۰۶ فصل: فی المطهّرات (الثامن من المطهرات، الاسلام) الاسلام و هو مطهر لبدن الکافر و رطوباته المتصله..

۴۰۷ مسئله ۱ بیان حکم مرتد فطری در طهارت در صورت رجوع به اسلام

۴۰۸ مسئله ۱ اقوال در مسلمان بودن مرتد فطری در صورت رجوع

۴۰۹ مسئله ۱ بیان عدم ارتفاع احکام ثلاثه (وجوب قتل،جدایی زوجه و انتقال
اموال به ورثه مسلم) در مرتد فطری در صورت رجوع به اسلام


۴۱۰ مسئله ۱-۲ … و یصحّ الرجوع الی زوجته بعقد جدید ف حتی قبل خروج
العدّه علی الاقوی…


۴۱۱ مسئله ۳-۴ الاقوی قبول اسلام الصبی الممیز اذا کان عن بصیرة..

۴۱۲ فصل: فی المطهّرات (التاسع من المطهرات، التبعیة) بیان موارد که طهارت با تبعیت حاصل می‌شود

۴۱۳ فصل: فی المطهّرات (التاسع من المطهرات، التبعیة) الثالث: تبعیّة الاسیر للمسلم الذی اسره…( والدلیل علی
ذالک)


۴۱۴ فصل: فی المطهّرات (التاسع من المطهرات، التبعیة) السادسة: تبعیّة اطراف البئر و الدلو و العده و ثیاب النازح
علی القول بنجاسة البئر (و الدلیل علیه)


۴۱۵ فصل: فی المطهّرات (العاشر من المطهرات، زوال عین
النجاسة…)
آیا ظاهر بدن حیوانات نیز مانند انسان با ملاقات نجس متنجس
می‌شود؟ والفرق بینهما


۴۱۶ فصل: فی المطهّرات (العاشر من المطهرات، زوال عین
النجاسة…)
بیان دو قول در نجاست بدن حیوان در ملاقات نجس وبیان ثمره
دو قول


۴۱۷ مسئله ۱ اذا شکّ فی کون شی من الباطن او الظاهر یحکم ببقائه علی
النجاسة بعد زوال النجاسة ….


۴۱۸ مسئله ۱-۲ بیان اقوال در جایی که شک وجود دارد که موضع خاص از ظاهر
بدن حیوان است یا از خارج آن


۴۱۹ فصل: فی المطهّرات (الحادی عشر من المطهرات، استبراء حیوان
الجلّال)
والمراد بالجلّال مطلق ما یؤکل من الحیوانات المعتادة
بتغذّی العذره……


۴۲۰ فصل: فی المطهّرات (الحادی عشر من المطهرات، استبراء حیوان
الجلّال)
دو اشکال بر صاحب العروه در اینکه استبراء حیوان الجلّال را
یکی از اقسام مطهرات ذکر کرد


۴۲۱ فصل: فی المطهّرات (الثانی عشر من المطهرات، حجر الاستنجاء) توضیح چهار قسم دیگر از مطهرات به ترتیب ذیل: ۱۲- حجر
الاستنجاء. ۱۳- خروج الدم من الذبیحة. ۱۴- نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات
المخصوصة فی البئرعلی القول بنجاستها . ۱۵- تیمّم المیّتبدلاً عن الاغسال عند فقد
الماء


۴۲۲ فصل: فی المطهّرات (السادس عشر من المطهرات، استبراء
بالخرطات بعد البول)
توضیح دو قسم دیگر از مطهرات به ترتیب ذیل: ۱۶- استبراء
بالخرطات بعد البول . ۱۷- زوال التغییر فی الجاری و البئر. بیان ادله مطهریت آنها


۴۲۳ مسئله ۱ بیان برخی از اموری که از مطهرات نیست.(…و لا ازالة الدم
بالبصاق….)


۴۲۴ مسئله ۲-۳ تقسیم حیوانات به لحاظ حکم شرعی به سه قسم (مأکول اللحم،غیر
مأکول اللحم، حیوانات که دم سائله ندارد)


۴۲۵ مسئله ۴ ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها،
قابل للتذکیة…


۴۲۶ مسئله ۴ بحث جریان قاعده حل و اصل استصحاب در شبهه حکمیه در باب
تذکیه “حیوان”


۴۲۷ مسئله ۵ بیان موارد که تنجس درآنها ثابت نیست.(یستحب غسل الملاقی فی
الجملة من الموارد مع عدم تنجسه.)


۴۲۸ مسئله ۵ … و یستحب النضح ای الرشّ بالماء فی موارد….

۴۲۹ فصل: طرق ثبوت الطهارة … الثانی، شهادة العدلین بالتطهیر، او بسبب الطهارة….

۴۳۰ فصل: طرق ثبوت الطهارة … الثالث، اخبار ذی الید و ان لم یکن عادلاً….

۴۳۱ فصل: طرق ثبوت الطهارة بحث حجیت خبر ثقه در موضوعات و از جمله در اثبات طهارت (…
السابع ، اخبار العدل الواحد…)


۴۳۲ مسئله ۱ بحث تعارض در امارات طهارت (اذا تعارض البینّتان او اخبار
صاحبی الید فی التطهیر و عدمه تساقطا…)


۴۳۳ مسئله ۲ اذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینه علی تطهیر احدهما الغیر
المعین ….حکم علیهما بالنجاسة…


۴۳۴ مسئله ۳ اذا شک بعد التطهیر و علمه بالطهارة فی انه هل ازال العین
ام لا ؟….


۴۳۵ مسئله ۴-۵ اذا علم بنجاسة شئ و شک فی ان لها عیناً ام لا… فلا یلزم
الغسل….


۴۳۶ مسئله ۴-۵ اذا علم بنجاسة شئ و شک فی ان لها عیناً ام لا…فلا یلزم
الغسل….


۴۳۷ فصل: فی حکم الاوانی
مسئله ۱
لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین
او المیته فیما یشترط فیه الطهارة من الاکل و…


۴۳۸ مسئله ۱ بحث توضأ و اغتسال با اوانی مغصوب (و کذا لا یجوز…و
الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل…)


۴۳۹ مسئله ۱ قول مرحوم حكيم در موارى كه بدل اضطراری وجود دارد

۴۴۰ مسئله ۱ بیان حکم اغتراف الماء از ظرف غصبی

۴۴۱ مسئله ۲ اوانی المشرکین و سائر الکفار محکومة بالطهارة…

۴۴۲ مسئله ۳ یجوز استعمال اوانی الخمر بعد غسلها….

۴۴۳ مسئله ۴ بیان روایات که می‌فرماید: استعمال یا مطلق الانتفاع اوانی
الذهب و الفضة حرام است.


۴۴۴ مسئله ۴ بیان روایات که نهی از ایجاد و صنع اوانی الذهب و الفضة
دلالت دارد


۴۴۵ مسئله ۵ الصفر او غیره الملبس باحدهما یحرم استعماله…

۴۴۶ مسئله ۶-۷-۸-۹-۱۰ لا بأس بالمفضض و المطلی و المموّه فمهه علی موضع الفضة…

۴۴۷ مسئله ۱۱ بیان متعلق حرمت در اوانی الذهب و الفضة (لا فرق فی حرمة
الاکل و الشرب من آنیة الذهب و…)


۴۴۸ مسئله ۱۱-۱۲-۱۳ … فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق انه افطر علی الحرام و
ان صدق انّ فعل الافطار حرام…


۴۴۹ مسئله ۱۴- ۱۵ اذا انحصر ماء الوضوء او الغسل فی احدی الآننیتین ، فان
امکن تفریغه فی ظرف آخر وجب….


۴۵۰ مسئله ۱۶-۱۷ اذا توضأ او اغتسل من اناء الذهب او الفضة مع الجهل بالحکم
او الموضوع، صحّ


۴۵۱ مسئله ۱۷-۱۸-۱۹ شمول الروایات لاوانی من الذهب و الفضة فقط

۴۵۲ مسئله ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳ اذا دار الامر فی حال الضرورة بین استعمالهما او استعمال
الغصبی قدّمهما…


۴۵۳ فصل: فی احکام التخلّی: مسئله ۱ یجب فی حال التخلی بل فی سائر الاحوالف ستر العورة عن ناظر
المحترم….


۴۵۴ فصل: فی احکام التخلّی:مسئله ۱ بیان دو حکم:۱- ستر العوره عن النظر المحترم.۲- نگاه به
عورت دیگران نیز حرام است.


۴۵۵ فصل: فی احکام التخلّی: مسئله ۱ بیان تلازم بین وجوب ستر العوره و حرمة النظر الغیر الیها و
بیان روایات باب


۴۵۶ فصل: فی احکام التخلّی: مسئله ۲-۳-۴ لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی…

۴۵۷ مسئله ۵-۶-۷-۸ مراد از عورت چیست؟ (لا یجب ستر الفخذین و …)

۴۵۸ مسئله ۹-۱۰-۱۱ لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر….

۴۵۹ مسئله ۱۲ لا یجوز للرجل و الانثی النظر الی دبر الخنثی…..

۴۶۰ مسئله ۱۳ لو اضطر الی النظر الی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة،
فالاحوط ان یکون فی المرآة المقابة لها…


۴۶۱ مسئله ۱۴ بیان روایات باب حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلی

۴۶۲ مسئله ۱۴ … و الاقوی عدم حرمتها فی حال الاستبراء و الاستنجاء….

۴۶۳ مسئله ۱۴ … و لو دار امره بین احدهما و ترک الستر مع وجود الناظر،
وجب الستر…


۴۶۴ مسئله ۱۵ الاحوط ترک اقعاد الطفل للتخلی…

۴۶۵ مسئله ۱۶-۱۷-۱۸ یتحقق ترک الاستقبال و الاستبدار بمجرد المیل….

۴۶۶ مسئله ۱۸ عند الاشتباه القبله بین الاربع لا یجوز ان یدور ببوله الی
جمیع الاطراف….


۴۶۷ مسئله ۱۹-۲۰-۲۱-۲۲ اذا علم ببقاء شيء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء
فالاحتیاط بترک الاستقبال…


۴۶۸ فصل: فی الاستنجاء بیان معنای استنجاء – فرق استنجاء در بول و غایط

۴۶۹ فصل: فی الاستنجاء یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین….

۴۷۰ فصل: فی الاستنجاء آیا در تطهیر مخرج البول غسلتان لازم است یا یکبارغسل کافی
است؟


۴۷۱ فصل: فی الاستنجاء بیان صور الاستنجاء بغیر الماء و احکام آن

۴۷۲ فصل: فی الاستنجاء بیان روایات معارض با روایات مشهور که می فرماید سه بار مسح
بالاحجار در تطهیر مخرج الغایط لازم است


۴۷۳ فصل: فی الاستنجاء بیان اقوال در تعدد مسح بالاحجار در تطهیر مخرج الغایط

۴۷۴ فصل: فی الاستنجاء … و یجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر…..

۴۷۵ فصل: فی الاستنجاء
مسئله: ۱
و یعتبر فیه الطهاره ولا یشترط البکاره،
….


۴۷۶ مسئله ۱-۲-۳-۴ بحث در ظهور روایت لیث المرادی در استنجاء بالعظم و الروث

۴۷۷ مسئله ۵ اذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شکّ فی انه استنجی ام لا…

۴۷۸ مسئله ۶-۷-۸ لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء…

۴۷۹ فصل: فی الاستبراء بیان کیفیت استبراء (والاولی فی کیّفیاته ان یصبر حتّی
تنقطع دریرة البول….)


۴۸۰ فصل: فی الاستبراء بیان کیفیت و معنای استبراء

۴۸۱ فصل: فی الاستبراء … و فائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة …

۴۸۲ فصل: فی الاستبراء
مسئله: ۱
… و لیس علی المرأة استبراء ، نعم الاولی ان
تصبر..


۴۸۳ مسئله: ۲-۳-۴ مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و
الناقضیّة….


۴۸۴ مسئله ۵-۶-۷ حکم جای که از مکلف که بول کرده است، بللی خارج شود و نمی
داند که آیا بعد البول و قبل الخروج البلل استبراء کرده است یا نه؟


۴۸۵ مسئله: ۸ اذا بال ولم یستبرئ ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة

۴۸۶ مسئله: ۸ بیان فروض مرحوم حکیم در مسئله ۸

۴۸۷ مسئله: ۸ حکم جای که از مکلف بلل خارج شده و مردد بین البول و المنی
است


۴۸۸ فصل: فی مستحبات التخلّی و مکروهاته بحث تسامح در ادله سنن در باب مستحبات و مکروهات تخلّی(اما
الاول ،فان یطلب خلوة او یبعد…)


۴۸۹ فصل: فی مستحبات التخلّی و مکروهاته تقسیم آداب و مستحبات تخلّی به اذکار و افعال

۴۹۰ فصل: فی مستحبات التخلّی و مکروهاته بیان مستحبات افعالی در تخلّی

۴۹۱ فصل: فی مستحبات التخلّی و مکروهاته بیان مکروهات تخلّی و تقسیم ادله مکروهات به ادلّه معتبره و
غیر معتبر


۴۹۲ فصل: فی مستحبات التخلّی و مکروهاته اما المکروهات؛ فهی استقبال الشمس و القمر بالبول و
الغائط….


۴۹۳ فصل: فی مستحبات التخلّی و مکروهاته … البول قائماً و فی الحمام ….. و بیان ادله آن

۴۹۴ فصل: فی مستحبات التخلّی و مکروهاته
مسئله: ۱
… والأکل والشرب حال التخلّی،بل فی بیت الخلاء
مطلقاً


۴۹۵ فصل: فی موجبات الوضوء و نواقضه بیان نواقض الوضوء:الاول و الثانی: البول و الغائط..

۴۹۶ فصل: فی موجبات الوضوء و نواقضه بیان صور پنجگانه در باب ناقضیت بول و غائط و احکام آن

۴۹۷ فصل: فی موجبات الوضوء و نواقضه الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط اذا کان من المعده،
صاحب صوتاً ام لا….


۴۹۸ فصل: فی موجبات الوضوء و نواقضه الرابع: النوم مطلقاً….

۴۹۹ فصل: فی موجبات الوضوء و نواقضه بیان طوایف از اخبار که دلالت بر ناقضیت نوم دارد

۵۰۰ فصل: فی موجبات الوضوء و نواقضه بیان روایات که می فرماید: زائل العقل بودن نوم برای ناقضیت
وضوء موضوعیت ندارد


۵۰۱ فصل: فی موجبات الوضوء و نواقضه
مسئله: ۱-۲
… السادس: الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة …

۵۰۲ مسئله: ۳ القیح الخارج من مخرج البول او الغائط لیس ناقضاً…

۵۰۳ مسئله: ۴ بیان دو دسته از روایات که دلالت بر ناقضیت و عدم ناقضیت
مذی در وضو دارد.


۵۰۴ مسئله ۴ بیان موارد که عقیب آنها وضو مستحب است (ذکر جماعة من
العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی…)


۵۰۵ مسئله ۴ موارد استحباب وضو به سه قسم و دسته تقسیم می‌شود

۵۰۶ مسئله ۴ بیان دو نکته پایانی در مسئله چهار

۵۰۷ فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة بیان مراد از غایات الوضوء (وضو گاهی شرط صحت عمل است و
گاهی شرط کمال است و گاهی..)


۵۰۸ فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة … او شرط فی تحقق امر کالوضوء للکون علی الطهاره… (قصد
القربه در وضوء موجب طهارت از حدث می‌شود)


۵۰۹ فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة … اما الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة…

۵۱۰ فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة … و یجب ایضاً بالنذر و العهد و الیمین…

۵۱۱ فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة خود وضو همان طهارت است و باید در وضو قصد القربة وجود
داشته باشد


۵۱۲ فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة … ویلحق به اسماء الله و صفاته الخاصة….

۵۱۳ مسئله ۱ اذا نذر ان یتوضأ لکل صلاة وضواً رافعاً للحدث…

۵۱۴ مسئله ۱ تقسیم صاحب مستمسک در وضوی نذری در حمام و احکام آن

۵۱۵ مسئله ۲ وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام ….

۵۱۶ مسئله ۳-۴-۵-۶ لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث …

۵۱۷ مسئله ۷ لا فرق فی القرآن بین الآیة والکلمة بل والحرف (بیان ادلة
حرمت مس کتابة القرآن و نفی کراهت مس)


۵۱۸ مسئله ۸-۹-۱۰ لا فرق بین ما کان فی القرآن او فی کتاب…(دلالت موثقة ابی
بصیر بر نهی از مسّ شيء من الکتاب)


۵۱۹ مسئله ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ اذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من
مسّه،لانه لیس خطّاً….


۵۲۰ مسئله ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ لا یحرم علی المحدث مسّ غیر خط القرآن من الورق القرآن….
نعم یکره ذالک …


۵۲۱ فصل: فی الوضوءات المستحبة
مسئله: ۱
الاقوی کما اشیر الیه سابقاً کون الوضوء مستحباً فی
نفسه….


۵۲۲ مسئله ۲ بیان وضوءات که استحباب شرعی دارند. (…والثالث(من قسم
الاول) : التهیؤ للصلاة فی اول وقتها……)


۵۲۳ مسئله ۲ (الرابع : دخول المساجد…)

۵۲۴ مسئله ۲ … التاسع: قرائة القرآن او کتبه او لمسه….

۵۲۵ مسئله ۲ … الثانی عشر: سجدة الشکر او التلاوة….

۵۲۶ مسئله ۲ … الرابع عشر دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف…

۵۲۷ مسئله ۲ …و اما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید…..

۵۲۸ مسئله ۲ بیان روایات باب استحباب تجدید الوضوء بعد الوضوء

۵۲۹ مسئله ۲ و اما قسم الثالث فلامور…الثانی: لنوم الجنب و اکله..

۵۳۰ مسئله ۳ در قسم ثانی و ثالث که امر بر استحباب وضو وجود دارد ، وضو
تنها برای همان غایت اعتبار دارد.


۵۳۱ مسئله ۳ اگر در قسم ثانی که تجدید الوضوء مستحب بود و وضوء گرفت در
حالی که محدث به حدث اصغر بوده و یا در قسم ثالث که به نیت حدث اکبر وضوء
گرفت(للأکل) در حالی که محدث به اصغر بود نه اکبر.آیا وضوء در این دو مورد صحیح
است؟


۵۳۲ مسئله ۳ بیان حکم موارد که بر فعل واحدی عناوین متعددی منطبق است و
همه عناوین نیز قصدی باشد و مکلف در عنوان قصدی اشتباه کند.


۵۳۳ مسئله ۴- ۵ لا یجب فی الوضوء قصد موجبه …

۵۳۴ مسئله ۶ … و اذا اجتمعت الغایات الواجبة او المستحبة ایضاً یجوز
قصد الکل….


۵۳۵ فصل: فی بعض مستحبات الوضوء الاول: ان یکون بمدّ و هو ربع الصاع….

۵۳۶ فصل: فی بعض مستحبات الوضوء الرابع: غسل الیدین قبل الاغتراف مرّة فی حدث النوم..

۵۳۷ فصل: فی بعض مستحبات الوضوء الخامس: المضمة و الاستنشاق کل منهما ثلاث مرّات.

۵۳۸ فصل: فی بعض مستحبات الوضوء التاسع: غسل کل من الوجه و الیدین مرّتین

۵۳۹ فصل: فی بعض مستحبات الوضوء العاشر: ان یبدء الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی…
والمرأة بالعکس….


۵۴۰ فصل: فی مکروهاته الاول: الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة….

۵۴۱ فصل: فی مکروهاته الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء…

۵۴۲ فصل: فی افعال الوضوء الاول: غسل الوجه، و حدّه من قصاص الشعر…

۵۴۳ فصل: فی افعال الوضوء …. و انّ الوجه المتعارف…(مراد از وجه در وضوء)

۵۴۴ فصل: فی افعال الوضوء حد غسل الوجه و الیدین الغیر المتعارف…

۵۴۵ فصل: فی افعال الوضوء …و یجب اجراء الماء فلا یکفی المسح به…

۵۴۶ فصل: فی افعال الوضوء … و یجب الابتداء بالاعلی و الغسل من الاعلی …

۵۴۷ فصل: فی افعال الوضوء بیان احتمالات در غسل الوجه من الاعلی

۵۴۸ فصل: فی افعال الوضوء … و لا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره

۵۴۹ مسئله: ۱-۲-۳-۴ یجب ادخال شيء من اطراف الحدّ من باب المقدمه…

۵۵۰ مسئله: ۵-۶-۷-۸ فیما احاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط

۵۵۱ مسئله ۹-۱۰ اذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیة، یجب تحصیل الیقین….

۵۵۲ مسئله ۱۰ الثانی: ….. مقدماً للیمنی علی الیسری …..

۵۵۳ مسئله ۱۰ آیا وجوب خود مرفق بالاصالة است یا بالتبع؟

۵۵۴ مسئله ۱۰ … ویجب غسل الشعر مع البشره….

۵۵۵ مسئله ۱۰ …. و من قطعت یده من المرفق لا یجب علیه غسل العضد….

۵۵۶ مسئله ۱۱ ان کانت له ید زائدة دون المرفق…(صور و فروض ید زائده و
حکم آن)


۵۵۷ مسئله ۱۲-۱۳-۱۴ الوسخ تحت الاظفار اذا لم یکن زائداً…..

۵۵۸ مسئله ۱۵ الشقوق اللتی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد..

۵۵۹ مسئله ۱۶-۱۷-۱۸ ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام ….

۵۶۰ مسئله ۱۹-۲۰ الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع الی المتعارف

۵۶۱ مسئله ۲۱ یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلی فالاعلی.

۵۶۲ مسئله ۲۱-۲۲-۲۳ بیان شروط سه گانه در غسل:۱- غسل الوجه باید حدوثی باشد.۲-
غسل باید من الاعلی باشد.۳- وجود رطوبت از وضوء که مس سر و پاها صورت گیرد.


۵۶۳ مسئله ۲۳ (الثالث: مسح الرأس) الثالث: مسح الرأس بما بقی البلّة من
الید….


۵۶۴ مسئله ۲۳ (الثالث: مسح الرأس) بیان روایات که مسح الرأس و الرجلین را
با آب جدید متعین می‌داند. بخلاف روایات سابق.


۵۶۵ مسئله ۲۳ (الثالث: مسح الرأس) بحث از دو جهت: ۱- کلام در موضع المسح
من الرأس. ۲- آیا مسح تمام الموضع لازم است یا مسمی کفایت می کند؟


۵۶۶ مسئله ۲۳ (الثالث: مسح الرأس) ….. و یکفی المسمی و لو بقدر عرض
الاصبع واحدة


۵۶۷ مسئله ۲۳ (الثالث: مسح الرأس) … بیان ادله قول مشهور: و الافضل بل
الاحوط ان یکون بالثلاثة و من طرف الطول ….


۵۶۸ مسئله ۲۳ (الثالث: مسح الرأس) بحث اعتبار و عدم اعتبار مسح الرأس من
الاعلی


۵۶۹ مسئله ۲۳ (الثالث: مسح الرأس) … و لا یجوز المسح علی الحائل من
العمامة و ….


۵۷۰ مسئله ۲۳ (الثالث: مسح الرأس) … و یجب ان یکون المسح بباطن
الکف….


۵۷۱ مسئله ۲۴ الرابع: مسح الرجلین مسح الرجلین من روؤس الاصابع …..

۵۷۲ مسئله ۲۴ الرابع: مسح الرجلین بحث تحدید المسح فی الرجلین

۵۷۳ مسئله ۱۴ الرابع: مسح الرجلین بیان روایات در بحث استیعاب طولی در
مسح الرجلین من اطراف الاصابع الی الکعبین….


۵۷۴ مسئله ۲۴ الرابع: مسح الرجلین مراد از کعبین در آیه کریمه (الی
الکعبین)


۵۷۵ مسئله ۲۴ الرابع: مسح الرجلین اقوال علماء در مسح الرجلین عرضاً. (و
یکفی المسمی عرضاً و لو بعرض الاصبع…)


۵۷۶ مسئله ۲۴ الرابع: مسح الرجلین … و الافضل ان یکون بمقدار عرض ثلاث
اصابع…


۵۷۷ مسئله ۲۴ الرابع: مسح الرجلین بحث تقدیم الیمنی علی الیسری در مسح
الرجلین


۵۷۸ مسئله ۲۴ الرابع: مسح الرجلین … و الاحوط ان یکون مسح الیمنی
بالیمنی و….


۵۷۹ مسئله ۲۴ الرابع: مسح الرجلین …. و من قطع بعض قدمه مسح علی الباقی
و…


۵۸۰ مسئله ۲۵ لا اشکال فی انه یعتبر ان یکون المسح بنداوة…

۵۸۱ مسئله ۲۵ … فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر الاعضاء

۵۸۲ مسئله ۲۵-۲۶-۲۷ … و کفایة کونه برطوبة الوضوء و ان کانت من …و لو کان
فی الکف ما یکفی ….


۵۸۳ مسئله ۲۸-۲۹ اذا لم یمکن المسح بباطن الکف یجزی المسح بظاهرها…..

۵۸۴ مسئله ۳۰ یشترط فی المسح امرار الماسح علی الممسوح…

۵۸۵ مسئله ۳۱-۳۲ لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة…

۵۸۶ مسئله ۳۳-۳۴ یجوز المسح علی الحائل کالقناع و الخف ….

۵۸۷ مسئله ۳۵-۳۶ انما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة….

۵۸۸ مسئله ۳۷-۳۸ اذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء…

۵۸۹ مسئله ۳۹-۴۰-۴۱ اذا اعتقد التقیّة او تحقّق احدی الضرورات الآخر ….

۵۹۰ بحث (کلی) اصل تقیّه بحث حکم اعمال که به صورت تقیه انجام می‌شود

۵۹۱ بحث (کلی) اصل تقیّه بحث تقیه به معنای ثانی (موافقت با عامه) به جهت خوف از ضرر

۵۹۲ بحث (کلی) اصل تقیّه بحث جواز قتل به جهت تقیه و حفظ نفس خودش

۵۹۳ بحث (کلی) اصل تقیّه بیان روایات که تقیه را در موارد خاص منع می‌کند

۵۹۴ بحث (کلی) اصل تقیّه بحث تقیه در تبرّی از امیرالمؤمنین در حفظ دم خود

۵۹۵ بحث (کلی) اصل تقیّه بحث اتیان فعلی که اگر اضطرار نبود حرام بود یا ترک واجبی
که اگر اضطرار نبود واجب بود


۵۹۶ بحث (کلی) اصل تقیّه بحث اضطرار در بعض الوقت در ادای نماز(ادای نماز ناقص در
حال اضطرار در اول وقت و نماز تام در حال اختیار در غیر اول وقت)


۵۹۷ بحث (کلی) اصل تقیّه بیان ادله اجزاء الاضطرار عن الاختیار

۵۹۸ بحث (کلی) اصل تقیّه آیا عمل تقیّه ی، مجزی از حکم واقعی است یا اینکه فقط مجزی
از حکم تکلیفی است؟


۵۹۹
۶۰۰