در مدح آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) – سماحة الشیخ محمد حسن فردان

در مدح آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)
سماحة الشیخ محمد حسن فردان
۳۰ ذی الحجة ۱۴۳۸
مدرس آيت الله العظمی میرزا جواد تبریزی قدس سره