به روی دست نبی دست علی جلوه گر است

 

مست باده ی غدیرو عاشق مولاییم *** سائل وادی لطف حیدر و زهراییم

تهنیت عید ولایت به همه *** میکنم از دل و جان این زمزمه

صله ای به ما بده یا فاطمه *** علی جان یا مولا یا مولا یا مولا…

 

به روی دست نبی دست علی جلوه گر است *** آتش کینه ز قلب دشمنان شعله ور است

آمده عید ولایت ولی *** میزنم صدا به آوای جلی

لعنت خدا به دشمن علی *** علی جان یا مولا یا مولا یا مولا…

 

ما به عشق مرتضی مطیع امر رهبریم *** با ولایت فقیه پیرو راه حیدریم

ما همه مست شراب کوثریم *** چون شهیدان همه عبد حیدریم

ما همه فداییان ِ رهبریم *** علی جان یا مولا یا مولا یا مولا…