گزارش تصویری برگزاری فاطمیه دوم در مدرس آیت الله میرزا جواد تبریزی ره

گزارش تصویری برگزاری فاطمیه دوم در مدرس استاد الفقهاء و المجتهدین میرزا جواد تبریزی قدس سره – ۱۴۳۸