پذیرائی موکب استاد الفقهاء میرزا جواد تبریزى(ره) از زائرین در ایام اربعین ۹۳

پذیرائی موکب استاد الفقهاء میرزا جواد تبریزى(ره) از زائرین در ایام اربعین ۹۳