دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۳ : الاجزاءُ المبانةُ مِن المیتة

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۳ :  الاجزاءُ المبانةُ مِن المیتة  صاحب عروة: و کذا اجزاؤها المبانةُ منها و ان کانت صغاراً بعد از آنکه میته ذی النفس . محکوم به نجاست شد وهکذا میّت انسان محکوم به نجاست …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ ميته/ درس ۱ : المیتةُ من کل ماله دم سائل

دروس خارج فقه / نجاسات /میته / درس ۱ : المیتةُ من کل ماله دم سائل الرابع:المیتة من کل ماله دم سائل حلالاًکان او حراماً چهارمین عین نجس ،میته است. میته انسان و میته حیوان ذی الدم ولو ما کول …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۷ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة

جلسه ۷ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة اما چون سید یزدی، نسبت به شیشه احتقان، احتیاط وجوبی به نجاست داده است می فهمیم که سید یزدی، بول و غائط داخل جوف را محکوم به نجاست می دانند. …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱ : النجاسات اثنتا عشرة

جلسه ۱ : النجاسات اثنتا عشرة الاول و الثانی البول و الغائط من الحیوان الذی لایوکل لَحمُه اعم از اینکه حیوان ، طاهر العین است ولکن غیر ماکول اللحم است. دو شرط دارد ۱- غیر ماکول اللحم صاحب نفس سائله …
+ ادامه مطلب