پیاده روی با پای برهنه آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی در ایام فاطمیه