امامت در کلام وحی – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی پیرامون امامت در کلام وحی در ذوالقعده ۱۴۳۷ و مطابق مرداد ۱۳۹۶ در مشهد مقدس