تعلیقه استاد الفقهاء و المجتهدین میرزا جواد تبریزی (ره) درباره شعائر حسینی

IMG-20151027-WA0000

Talghe-4 Talghe-3 Talghe-1 Talghe-2