فایل صوتی نصایح استاد الفقهاء و المجتهدین میرزا جواد تبریزی (ره)

لحظه ای با دم مسیحایی آیت الله میرزا جواد تبریزی (قدس سره)